TopCoder

User's AC Ratio

89.4% (84/94)

Submission's AC Ratio

49.1% (171/348)

Description

小明的數學老師出了一題函數計算的家庭作業,由於筆算的過程非常複雜,請你寫一個程式協助小明以及班上的其他同學進行驗算,以確定計算的結果是正確的。老師所出的題目是這樣的:給定一個整數,請求出函數 $f$ 的值為何?

\[
f(x)=
\begin{cases}
f(x-1) - h(x) & \text{if } x > h(x) \\
f(g(x)) - g(x) & \text{if } x < h(x) \\
1 & \text{otherwise}
\end{cases}
\]
\[
h(y)=
\begin{cases}
-1 & \text{if } y < 2 \\
2 + h(y-1)-h(y-2) & \text{otherwise}
\end{cases}
\]
\[
g(z)=
\begin{cases}
z^2 - 1 & \text{if } z \leq 2 \\
2 & \text{otherwise}
\end{cases}
\]

Input Format

直接從標準輸入輸入一整數,$-300<x<300$。

Output Format

請將計算過後函數 $f$ 的值直接輸出至標準輸出。

Sample Input

Sample Input #1:
3

Sample Input #2:
-2

Sample Input #3:
-21

Sample Output

Sample Output #1:
-1

Sample Output #2:
-4

Sample Output #3:
-1307

Hints

Problem Source

原TIOJ1060 / 95北市賽(prob 2)

Subtasks

For Testdata: 0 ~ 0, Score: 14
For Testdata: 1 ~ 1, Score: 14
For Testdata: 2 ~ 2, Score: 14
For Testdata: 3 ~ 3, Score: 14
For Testdata: 4 ~ 4, Score: 14
For Testdata: 5 ~ 5, Score: 14
For Testdata: 6 ~ 6, Score: 16
No. Time Limit (ms) Memory Limit (KiB) Output Limit (KiB)
0 1000 65536 262144
1 1000 65536 262144
2 1000 65536 262144
3 1000 65536 262144
4 1000 65536 262144
5 1000 65536 262144
6 1000 65536 262144